Go to content

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů provozujících čerpací stanice společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

 

1. Činnost společnosti MOL Česká republika s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb.

 

2. Provozování čerpací stanice – činnost Provozovatelů ČS
2.1
Smluvní partner spravuje a provozuje na základě smlouvy pro společnost MOL čerpací stanici ve vlastnictví MOL, zajišťuje provoz čerpací stanice a prodej zboží a služeb MOL s provozem čerpací stanice spojených (dále také jen Provozovatel nebo Provozovatel ČS). Nedílnou součástí provozování čerpací stanice MOL Provozovatelem ČS je i zajištění vlastních zaměstnanců potřebných pro provoz této čerpací stanice.

 

3. Proč Vám dáváme tuto informaci k seznámení?
3.1 Dále uvedená informace Vám poskytuje základní přehled o zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením ke konkrétnímu Provozovateli ČS na pracovní pozici, kterou tento konkrétní Provozovatel má zájem obsadit.
3.2 Provozovatel při výběru vhodných kandidátů na pozici např. obsluhy čerpací stanice mimo jiné využívá i internetový portál na webové stránce www.pracenamolce.cz, kam může vkládat inzerát s popisem pracovní pozice a kontakt na sebe. V případě, že uchazeč o tuto pracovní pozici má zájem, prostřednictvím formuláře na této webové stránce poskytne tomuto konkrétnímu Provozovateli ČS své osobní údaje související s konkrétní pracovní pozici  a dále může vložit svůj životopis případně jinou související přílohu.
3.3
Odesláním formuláře s Vašimi osobními údaji v rozsahu jména, příjmení, emailu, telefonního čísla,
a přiloženého životopisu prostřednictvím souboru / jiné přílohy související s otevřeným výběrovým řízením se Provozovatel ČS jakožto inzerent této pracovní pozice, stává správcem Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány za účelem výběrového řízení na vámi zvolenou pracovní pozici a to v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy.
3.4  Vaše osobní údaje Provozovatel ČS zpracovává v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR, protože zpracování vašich osobních údajů je nezbytné před uzavřením smlouvy.

4. Správce, nebo zpracovatel?
4.1
Konkrétní Provozovatel ČS je správcem osobních údajů.
4.2 MOL není správcem vašich osobních údajů ani zpracovatelem. MOL pouze na základě smlouvy o provozování čerpací stanice umožňuje konkrétnímu provozovateli využívat inzertní portál www.pracenamolce.cz, avšak žádné vaše osobní údaje nezpracovává.
4.3 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu konkrétního Provozovatele ČS nebo písemně na adresu konkrétního Provozovatele ČS. Informace ke zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny na www.pracenamolce.cz nebo Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na adrese konkrétního Provozovatele.

5. Co musí Provozovatel ČS splnit, aby mohl Vaše údaje zpracovávat?
5.1
Provozovatel jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Provozovatel pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.

6. Jaké o Vás Provozovatel ČS zpracovává údaje a k jakým účelům?
6.1
Provozovatel ČS jako správce osobních údajů zpracovává s ohledem na výběrové řízení na konkrétní pracovní pozici následující vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, email a životopis případně jinou související přílohu, kterou máte možnost do formuláře ke konkrétní pracovní pozici vložit.
6.2 Osobní údaje získává Provozovatel přímo a výlučně od konkrétních uchazečů o konkrétní pracovní pozici.
6.3 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

7. S kým sdílí Provozovatel vaše údaje nebo komu je předává?
7.1
Všechny osobní údaje zpracovává konkrétní Provozovatel ČS jako správce.
7.2 Omezeně Provozovatel ČS sdílí zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro něj zajišťují některé dílčí činnosti jako například nezbytnou IT podporu webové stránky www.pracenamolce.cz.
Osobní údaje subjektů údajů jsou sdíleny se zpracovateli vždy jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
7.3
Zpracování osobních údajů mohou pro jednotlivé Provozovatel provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

8. Proč zpracovává Provozovatel vaše osobní údaje a jak dlouho je uchovává?
8.1
Vaše osobní údaje včetně životopisu či případné přílohy jsou uchovávány konkrétním Provozovatelem po dobu, co je otevřena konkrétní pracovní pozice a je otevřeno konkrétní výběrové řízení k této pracovní pozici.
8.2 Vaše osobní údaje budou smazány v momentě uzavření pracovní pozice konkrétní Provozovatelem v případě, že nebudete na konkrétní pozici vybráni. V případě, že budete na pracovní pozici vybrány a bude mezi vámi a konkrétním Provozovatelem ČS uzavřena pracovní smlouva, budete dále informován o zpracování vašich osobních údajů příslušnou informací on zpracování osobních údajů určenou pro zaměstnance konkrétního Provozovatele ČS.

9. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

10. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
10.1
Nařízení GDPR detailně stanovuje vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů a dostupné zákonné nápravné prostředky a rovněž jejich omezení (zejména čl. 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 nařízení GDPR). Kdykoli si můžete vyžádat informace o zpracovávaných osobních údajích o vaší osobě, můžete požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení zpracovávání a dále můžete vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Níže shrnujeme nejdůležitější ustanovení.
Na základě vaší konkrétní situace máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce osobních údajů, včetně profilování založeného na příslušných ustanoveních. V tomto případě příslušný Provozovatel ČS osobní údaje nadále zpracovávat nebude, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží nad zájmy, právy a svobodami vaší osoby, nebo důvody k určení, uplatňování a obhajobě právních nároků.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo proti zpracovávání vašich osobních údajů za účely přímého marketingu vznést kdykoli námitku.
Pokud proti zpracovávání vašich osobních údajů za účely přímého marketingu vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou nadále pro tyto účely zpracovávány.

10.2 Právo na informace:
Pokud Provozovatel ČS zpracovává osobní údaje o vaší osobě, musí vám poskytnout informace ohledně údajů, které se vás týkají – a to dokonce aniž byste o to museli zvlášť požádat – včetně hlavních charakteristik zpracovávání údajů, jako je například účel, právní základ a doba trvání zpracovávání, název a kontaktní údaje příslušného Provozovatele ČS , oprávněný zájem příslušného Provozovatel ČS nebo třetích stran v případě zpracovávání založeného na oprávněném zájmu a dále informací o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů a dostupných zákonných nápravných prostředcích (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu), pokud již k těmto informacím nemáte přístup. Příslušná Provozovatel ČS vám poskytuje výše uvedené informace tak, že vám zpřístupní toto oznámení o ochraně osobních údajů.

10.3 Právo na přístup:
Máte právo získat potvrzení, zda jsou osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány, a pokud tomu tak je, získat přístup k osobním údajům a určitým informacím o zpracovávání údajů, jako je například účel zpracovávání údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, (plánované) trvání zpracovávání údajů, práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů a možnosti využití zákonných nápravných prostředků (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu) a dále informace o zdroji údajů, pokud jsou získávány od subjektu údajů.
Na vyžádání jsme vám povinni poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další požadované kopie vám jsme oprávněni účtovat přiměřený správní poplatek. Pokud jste žádost podali elektronicky, informace by měly být poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu, pokud si je nevyžádáte v jiné podobě. Právo na získání kopie nemá nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních osob.

10.4 Právo na opravu:
Máte právo na bezodkladnou opravu vašich chybných osobních údajů. S přihlédnutím k účelu zpracovávání máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení.

10.5 Právo na výmaz:
Máte právo požádat o smazání vašich osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, a existují-li k tomu určité důvody nebo podmínky, jsme povinni osobní údaje bezodkladně smazat. Mimo jiné jsme povinni na základě vaší žádosti vaše osobní údaje vymazat, například pokud osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány; pokud svůj souhlas ke zpracovávání osobních údajů odvoláte a veškeré právní důvody zpracovávání přestanou existovat; pokud ke zpracovávání osobních údajů došlo či dochází protizákonně; pokud vznesete proti zpracovávání námitku a ke zpracovávání neexistují žádné převažující oprávněné důvody; nebo pokud je osobní údaje nutno smazat pro splnění zákonných povinností dle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému Provozovatel ČS podléhá.

Výše uvedené se nepoužije, pokud je zpracovávání nezbytné:
(a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a přístup k informacím;
(b) pro účely splnění zákonné povinnosti zpracovávání podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterým se správce osobních údajů řídí;
(c) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či statistiky, je-li pravděpodobné, že by bylo dosažení uvedených účelů uplatněním práva na výmaz znemožněno nebo vážně ohroženo; nebo
(d) pro určování, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.
Pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu, důsledek odvolání vašeho souhlasu:
Pokud není souhlas poskytnut, služby OCC (Centra karet) nelze poskytovat.
Pamatujte, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na jakékoli zpracovávání údajů, které probíhalo na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

10.6 Právo na omezení zpracovávání:
Máte právo na omezení zpracovávání údajů pokud:
(a) pravdivost osobních údajů zpochybníte, a to po dobu, která nám umožní pravdivost údajů zkontrolovat;
(b) je zpracovávání nezákonné a osobní údaje nechcete nechat vymazat, ale žádáte omezení jejich zpracovávání;
(c) pro účely zpracovávání osobní údaje již nepotřebujeme, ale žádáte o ně vy kvůli určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků;
(d) jste vznesli námitky vůči zpracovávání s tím, že se čeká na ověření, zda oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
Dojde-li z jakéhokoli z výše uvedených důvodů k omezení zpracovávání, tyto osobní údaje lze s výjimkou uchovávání zpracovávat pouze s vaším souhlasem, za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků, za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo za účelem hájení důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.
Budeme vás informovat předtím, než dojde ke zrušení vámi požadovaného omezení zpracovávání.

10.7 Právo vznést námitku:
Na základě vaší konkrétní situace máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce osobních údajů, včetně profilování založeného na příslušných ustanoveních. V tomto případě, pokud u zpracovávání neprokážeme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo závažné oprávněné důvody pro určení, uplatňování nebo obhajobu právních nároků, nejsme oprávněni ve zpracovávání osobních údajů pokračovat.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo proti zpracovávání vašich osobních údajů za účely přímého marketingu vznést kdykoli námitku.
Pokud proti zpracovávání vašich osobních údajů za účely přímého marketingu vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou nadále pro tyto účely zpracovávány.

10.8 Jak uplatnit svá práva:
Informace o opatřeních, která byla na vaši žádost na základě vašich výše uvedených práv učiněna, vám Provozovatel ČS sdělí bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději jeden měsíc od přijetí žádosti. V případě potřeby lze tuto lhůtu z důvodu složitosti a počtu žádostí o dva měsíce prodloužit. O případném prodloužení a jeho důvodech vás bude Provozovatel ČS informovat ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti. Pokud podáte žádost elektronicky, budou informace poskytovány pokud možno rovněž elektronicky, pokud nevyžadujete jinak.

10.9 Pokud Provozovatel ČS vaší žádosti nevyhoví, bude vás bez zbytečného odkladu, vždy však ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti, informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (v České republice se jedná o Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz pro zajištění soudního nápravného prostředku.).

11. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
11.1
Provozovatel ČS nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

12.  Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?

12.1 V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, Provozovatel ČS toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí příslušným subjektům údajů, jejichž osobní údaje by byly postiženy. V oznámení se uvedou údaje o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která Provozovatel ČS přijal či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.